สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)
นโยบายคุณภาพ
ประกาศ
ประกาศ มกอช.
เป้าหมายคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลูกค้าที่ยกเลิกการรับรอง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เอกสารสมัครงาน
F-ICAPS-01 คำขอรับการตรวจประเมิน รับรอง เดี่ยว_190464_06.pdf
F-ICAPS-02 คำขอรับการตรวจประเมิน รับรอง กลุ่ม-190464_06.pdf
F-ICAPS-16 รายการการตรวจประเมิน_130564-08.pdf
F-ICAPS-18 รายงานผลการตรวจประเมิน ตัวอย่าง_190464_04.pdf
S__72622082.jpg
คำถามที่พบบ่อย
โครงสร้างicaps.pdf
โครงสร้างองค์กร.pdf
ประกาศขอบข่าย230561.pdf
ประกาศรายชื่ออบรม GHPs Internal-25-140763.pdf
ประกาศอัตราค่าบริการ.pdf
ผลประกวดชนะประกวดราคาจ้างฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจและจัดทำระบบการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2563.pdf
ผลประกวดชนะประกวดราคาจ้างฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจและจัดทำระบบการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2563.png
รูปโฆษณารับสมัครเกษตรกร.jpg
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้.jpg
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875-685-6 โทรสาร 053-875-685  
E-mail : icapsmju@gmail.com 
Website : www.icaps.mju.ac.th