สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)
แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เรื่อง แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน          สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางพิชญดา  เมธาภิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป          การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใช้ชื่อสถาบันฯ หรือชื่อใกล้เคียงอื่น ๆ การใช้สิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ชื่อพนักงานเพื่อแอบอ้าง หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามทั้งก่อนหน้าและหลังจากพ้นสภาพพนักงานที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันฯ นั้น  สถาบันฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กุมภาพันธ์ 2564     |      693
สถาบันฯ ได้รับรางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 มกอช. โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563 แสดงถึงศักยภาพของสถาบันฯ ในการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) และหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 อันดับ 1 ของประเทศไทย
14 ตุลาคม 2563     |      384
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 วันที่ 11-13 กันยายน 2563 และ วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" และหัวข้อย่อย "BIO-Circular-Green(ฺBCG) Economy" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย การเผยแพร่ผลงานค้นคว้าวิจัย แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวความคิด และการแข่งขันต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น  - การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย  - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  - การประกวด Science Show - การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - การแข่งขัน E-Sportsโดยสามารเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็ปไซด์ https://sciencebase.mju.ac.th/scienceweekmju/
13 สิงหาคม 2563     |      1099
ทั้งหมด 6 หน้า