สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, ผู้จัดการวิชาการ (TM), นักวิชาการเกษตร