Name
นโยบายคุณภาพ
ประกาศ
เป้าหมายคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ลูกค้าที่ยกเลิกการรับรอง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เอกสารสมัครงาน
S__72622082.jpg
คำถามที่พบบ่อย
โครงสร้างicaps.pdf
โครงสร้างองค์กร.pdf
ประกาศขอบข่าย230561.pdf
ประกาศรายชื่ออบรม GHPs Internal-25-140763.pdf
ประกาศอัตราค่าบริการ.pdf
ผลประกวดชนะประกวดราคาจ้างฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจและจัดทำระบบการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2563.pdf
ผลประกวดชนะประกวดราคาจ้างฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจและจัดทำระบบการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2563.png
รูปโฆษณารับสมัครเกษตรกร.jpg
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้.jpg