สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด

ผู้อํานวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร


วิธีการใช้ Application บนมือถือบันทึกข้อมูลการตรวจแปลงข้าว สำหรับผู้ตรวจประเมิน
คำถามที่พบบ่อย
 

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
เป้าหมายคุณภาพ

หน่วยตรวจประเมิน/รับรอง (IB, CB)
IB, CB คืออะไร?
กระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง กรณียื่นขอรับการตรวจประเมินด้วยตนเอง
กระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีรับงานตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ
- เครื่องหมายรับรอง

ประกาศสถาบันฯ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจรับรอง
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000-2564 และ มกษ. 9001-2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การกำหนดขอบข่าย พื้นที่ และภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน/รับรอง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ

เอกสารประชาสัมพันธ์
Power point เกี่ยวกับหน่วยงาน
Power point การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)
Power point มาตรฐานพืชอินทรีย์

ระบบค้นหารหัสมาตรฐาน
- ระบบค้นหาเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตร (Q) กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.)
- ระบบตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
- ระบบตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP กรมวิชาการเกษตร

เอกสารการขอรับการตรวจประเมิน
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีแบบเดี่ยว
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีแบบกลุ่ม
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีรับงานจากหน่วยงานราชการ
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีที่เกษตรกรไม่มีโฉนด)
เอกสารการประกอบการยื่นขอใช้เครื่องหมาย Q 
- แบบ มกษ. 17

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2567
- รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2566
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2565
ลูกค้าที่ยกเลิกการรับรอง

เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ICAPS
เอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได
3 ตุลาคม 2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤษภาคม 2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤษภาคม 2566
การสัมมนาเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566”
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอรรถพล  นิติราษฎร์ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566” โดยมี นายพิศาล  พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองของ ส่วนราชการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเสริมให้ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ และทราบถึงผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเตรียมพร้อม ในการดำเนินการตามแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
8 มีนาคม 2566
ประชุมพิจารณาหารือจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (Node)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร นายอรรถพล  นิติราษฎร์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวชุติกาญจน์  อิ่นแก้ว นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวกานต์สินี  อัครศรีประไพ นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมพิจารณาหารือจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (Node) ร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงการสมัครรับรองได้สะดวกมากขึ้น ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
30 มกราคม 2566
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ ที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์  เมฆกมล คณะกรรมการสถาบันฯเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
30 มกราคม 2566
ให้การต้อนรับคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และนายอรรถพล  นิติราษฎร์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสัณห์  พูนไพบูลย์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร. เทพสุดา  รุ่งรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จวงจันทร์  จำปาทอง และ ดร.นพรัตน์  อินทร์ถา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ ห้องประชุมสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 มกราคม 2566
รางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และนายอรรถพล นิติราษฎร์ ผู้จัดการวิชาการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2565 จากนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 มกอช.
25 ตุลาคม 2565
วีดีโอแนะนำสถาบันฯ