สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร


วิธีการใช้ Application บนมือถือบันทึกข้อมูลการตรวจแปลงข้าว สำหรับผู้ตรวจประเมิน
คำถามที่พบบ่อย

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
เป้าหมายคุณภาพ

หน่วยตรวจประเมิน/รับรอง (IB, CB)
IB, CB คืออะไร?
กระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง กรณียื่นขอรับการตรวจประเมินด้วยตนเอง
กระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีรับงานตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ
เครื่องหมายรับรอง

ประกาศสถาบันฯ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การกำหนดขอบข่าย พื้นที่ และภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจรับรอง

เอกสารประชาสัมพันธ์
Power point เกี่ยวกับหน่วยงาน
Power point การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)
Power point มาตรฐานพืชอินทรีย์

เอกสารการขอรับการตรวจประเมิน
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีแบบเดี่ยว
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีแบบกลุ่ม
คำขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง กรณีรับงานจากหน่วยงานราชการ
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีที่เกษตรกรไม่มีโฉนด)
แบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมิน
รายการการตรวจประเมิน
รายงานผลการตรวจประเมิน
เอกสารการประกอบการยื่นขอใช้เครื่องหมาย Q
- แบบ มกษ. 17

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
- รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2565
- รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2564
- รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2563
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2562
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2561
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2560
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองปี 2559
ลูกค้าที่ยกเลิกการรับรอง

เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ICAPS
เอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เรื่อง แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน          สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางพิชญดา  เมธาภิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป          การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใช้ชื่อสถาบันฯ หรือชื่อใกล้เคียงอื่น ๆ การใช้สิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ชื่อพนักงานเพื่อแอบอ้าง หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามทั้งก่อนหน้าและหลังจากพ้นสภาพพนักงานที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันฯ นั้น  สถาบันฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 วันที่ 11-13 กันยายน 2563 และ วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" และหัวข้อย่อย "BIO-Circular-Green(ฺBCG) Economy" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย การเผยแพร่ผลงานค้นคว้าวิจัย แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวความคิด และการแข่งขันต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น  - การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย  - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  - การประกวด Science Show - การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - การแข่งขัน E-Sportsโดยสามารเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็ปไซด์ https://sciencebase.mju.ac.th/scienceweekmju/
13 สิงหาคม 2563
วีดีโอแนะนำสถาบันฯ