สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ที่อยู่ติดต่อ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875-685-6 โทรสาร 053-875-685  
E-mail : icapsmju@gmail.com 
Website : www.icaps.mju.ac.th 

LINE Official Account