ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

หลายท่านคงสงสัยกันว่าเครื่องหมาย "Organic Thailand" และ "Q" ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายรับรอง "Organic Thailand" เป็นเครื่องหมายรับรองปัจจัยการผลิต แหล่งการผลิต หรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรอง (Certification Body : CB) อันเป็นเครื่องหมายรับรอง "เฉพาะหน่วยงาน" เหมือนกับเครื่องหมายรับรอง "ICAPS" ที่ออกให้เฉพาะสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น

ในส่วนของเครื่องหมายรับรอง "Q" ที่มีหมายเลขผู้ได้รับการรับรองระบุว่าเป็น "ORGANIC"  นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ออกให้กับหน่วยตรวจรับรอง (Certification Body : CB) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 หรือ ISO/IEC 17065 แล้วเท่านั้น หน่วยรับรองที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ไม่สามารถ ใช้เครื่องหมาย "Q" นี้ได้ (ยกเว้นหน่วยตรวจรับรองที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กรมต่างๆ) ซึ่งหน่วยงานฯ ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) เสียก่อน จึงจะสามารถใช้เครื่องหมายรับรอง "Q Organic" ได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้เราทราบได้ว่า เครื่องหมาย "Organic Thailand" และ "Q Organic" แท้จริงแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่อง ระดับของมาตรฐาน หรือ ความแตกต่างกันของข้อกำหนดในมาตรฐาน แต่อย่างใด ต่างกันแต่เพียง ความแพร่หลายในการใช้งาน "เท่านั้น" ศักดิ์ศรี และระดับของมาตรฐาน ล้วนเป็นเครื่องหมายรับรองในระดับสูงสุดของ "ประเทศไทย" เช่นเดียวกัน  


ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2557 11:30:42     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 10141

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เรื่อง แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน          สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางพิชญดา  เมธาภิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป          การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใช้ชื่อสถาบันฯ หรือชื่อใกล้เคียงอื่น ๆ การใช้สิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ชื่อพนักงานเพื่อแอบอ้าง หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามทั้งก่อนหน้าและหลังจากพ้นสภาพพนักงานที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันฯ นั้น  สถาบันฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กุมภาพันธ์ 2564     |      30
สถาบันฯ ได้รับรางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 มกอช. โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563 แสดงถึงศักยภาพของสถาบันฯ ในการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) และหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 อันดับ 1 ของประเทศไทย
14 ตุลาคม 2563     |      112