ขอชี้แจงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช

ปรับปรุงข้อมูล : 13/6/2563 10:47:45     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 762

กลุ่มข่าวสาร :

ขอชี้แจงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช

   เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันฯ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์ในการอบรม ตามรายละเอียดดังนี้

   การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช จะแบ่งการอบรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี เป็นการอบรม online โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องศึกษาคลิปวิดีโอตามรายการที่สถาบันฯ กำหนด และทำแบบทดสอบ ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้การตรวจประเมินในแปลงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเลือกวันที่ต้องการฝึกปฏิบัติจำนวน 1 วัน จากวันที่กำหนด 29 – 30 มิถุนายน และ 1- 3 กรกฎาคม 2563

หลักเกณฑ์การรับใบประกาศนียบัตร

   ใบประกาศนียบัตรจะมี 2 แบบ

แบบที่ 1 ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎี และผ่านแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด โดยจะได้รับประกาศนียบัตรแบบออนไลน์ (e-Certificate)

แบบที่ 2 ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม จะต้องเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และผ่านแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

****เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันฯ จึงขอกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในภาคปฏิบัติจำนวน 180 คน เท่านั้น ที่จะได้ใบประกาศนียบัตรในแบบที่ 2 และผู้เข้าร่วมอบรมที่ไม่ได้เข้าร่วมภาคปฏิบัติจะได้ประกาศนียบัตรแบบที่ 1 โดยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น****

 

โดยทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะประกาศแจ้งรายชื่อและกำหนดการ อีกครั้ง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการฝึกอบรม กำหนดการ สถานที่ และวิทยากรตามความเหมาะสม

 

ข่าวล่าสุด