ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร GHP & HACCP Revision 5-2020 (Draft) Internal Audit Course

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2563 18:22:29     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 126

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร GHP & HACCP Revision 5-2020 (Draft) Internal Audit Course

ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2563 โดยคุณสมาน หมื่นอภัย วิทยากรจาก SGS เชียงใหม่

ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันฯ จึงขออนุญาตคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้ 25 ท่าน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ จึงขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

>> กำหนดการ

>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ข่าวล่าสุด