สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563
ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 วันที่ 11-13 กันยายน 2563 และ วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" และหัวข้อย่อย "BIO-Circular-Green(ฺBCG) Economy"
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย การเผยแพร่ผลงานค้นคว้าวิจัย แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวความคิด และการแข่งขันต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น 
- การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- การประกวด Science Show
- การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
- การแข่งขัน E-Sports

โดยสามารเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็ปไซด์ 

https://sciencebase.mju.ac.th/scienceweekmju/ปรับปรุงข้อมูล : 13/8/2563 15:38:26     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1099

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด