สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  อุประ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 มกอช. โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563 แสดงถึงศักยภาพของสถาบันฯ ในการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) และหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 อันดับ 1 ของประเทศไทย

ปรับปรุงข้อมูล : 14/10/2563 15:31:19     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 384

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด