สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เรื่อง แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

          สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางพิชญดา  เมธาภิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

          การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใช้ชื่อสถาบันฯ หรือชื่อใกล้เคียงอื่น ๆ การใช้สิทธิ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ชื่อพนักงานเพื่อแอบอ้าง หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามทั้งก่อนหน้าและหลังจากพ้นสภาพพนักงานที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันฯ นั้น  สถาบันฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                         

 ขอแสดงความนับถือ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/2/2564 15:24:01     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 694

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด