สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายรับรองของสถาบันฯ

       สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายรับรองของสถาบันฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 17/2/2564 12:06:27     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 713

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 พฤษภาคม 2566     |      6457
การสัมมนาเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566”
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอรรถพล  นิติราษฎร์ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566” โดยมี นายพิศาล  พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองของ ส่วนราชการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเสริมให้ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารสร้างการรับรู้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ และทราบถึงผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเตรียมพร้อม ในการดำเนินการตามแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
8 มีนาคม 2566     |      98