สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มใช้งานรหัสใบรับรอง

       ตามที่สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง ภายในปี พ.ศ. 2564 จึงขอแจ้งกำหนดการเริ่มใช้งานรหัสใบรับรอง รายละเอียดดังประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2565 11:56:43     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด