สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)
มกษ. 1001-2551 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมะพร้าวน้ำหอม.pdf
มกษ. 2501-2548 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว.pdf
มกษ. 2502-2548 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก.pdf
มกษ. 2503-2550 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดฝักอ่อน.pdf
มกษ. 2506-2556 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดหวาน.pdf
มกษ. 2508-2557 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรด.pdf
มกษ. 3501-2558 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับขิง.pdf
มกษ. 4402-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง.pdf
มกษ. 4900-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วลิสง.pdf
มกษ. 5501-2552 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ตัดดอก.pdf
มกษ. 5901-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมันสำปะหลัง.pdf
มกษ. 5902-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับอ้อยโรงงาน.pdf
มกษ. 5903-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ.pdf
มกษ. 5905-2556 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสด.pdf
มกษ. 9001-2556 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร.pdf
มกษ. 9001-2564 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร.pdf
มกษ.1000-2546 การปฏิบัติททางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย.pdf
มกษ.2500-2548 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝรั่ง.pdf
มกษ.3502-2561 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร.pdf
มกษ.4400-2552 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย.pdf
มกษ.4401-2551 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว.pdf
มกษ.4702-2557 มาตรฐานเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
มกษ.4902-2558 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วเมล็ดแห้ง.pdf
มกษ.9000 เล่ม 1-2552 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์.pdf
มกษ.9000 เล่ม 4-2553 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 ข้าวอินทรีย์ .pdf
มกษ.9000-2564 เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์.pdf
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875-685-6 โทรสาร 053-875-685  
E-mail : icapsmju@gmail.com 
Website : www.icaps.mju.ac.th