สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Institute of Certified Agricultural Production System (ICAPS)
RE-ICAPS-01 การตรวจประเมิน รับรอง_300464_10.pdf
RE-ICAPS-02 ขั้นตอนการตรวจประเมิน รับรอง_200164_01_07.pdf
RE-ICAPS-03 การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) _200164_01_05.pdf
RE-ICAPS-04 การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) _200164_01_05.pdf
RE-ICAPS-05 การรับรองกรณีการตรวจประเมินร่วมกับหน่วยรับรองอื่น_300464_08.pdf
RE-ICAPS-06 คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ_200164_01_07.pdf
RE-ICAPS-07 บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการสถาบันฯ_200164_01_05.pdf
RE-ICAPS-08 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน_200164_01_04.pdf
RE-ICAPS-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง กิจกรรมสาขาที่ตรวจประเมิน_200164_01_05.pdf
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875-685-6 โทรสาร 053-875-685  
E-mail : icapsmju@gmail.com 
Website : www.icaps.mju.ac.th