ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Tel. , E-mail

ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าฝ่ายบริหาร, นักวิชาการเงินและบัญชี, ผู้ควบคุมเอกสาร (DC)
Tel. 053-875686 , E-mail pitchayada_ma@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
Tel. 053-875686 , E-mail Nuengruethai_Pa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053-875686 , E-mail

ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, นักวิชาการเกษตร, ผู้จัดการวิชาการ (TM)
Tel. 086-657-1845 , E-mail attapon-wat@hotmail.com
นักวิชาการมาตรฐาน, ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
Tel. 053-875686 , E-mail chutikan.inkaew@gmail.com
นักวิชาการเกษตร
Tel. 053875686 , E-mail siriporn.icaps.mju@gmail.com
นักวิชาการเกษตร
Tel. 053-875686 , E-mail dechawatdedmon@gmail.com